piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage

Barns medvirkning i Piruetten Kanvas-barnehage

I tråd med vårt barnesyn er vi av den oppfatning at barn er kompetente til å ytre behov og ønsker for hva barnehagehverdagen deres inneholder. For å lykkes med dette må personalet være kompetente til å forstå barnas uttrykksformer, og samtidig legge til rette for at barna skal ha reell innflytelse og kunne gjøre egne valg.
Barns medvirking betyr ikke nødvendigvis at barna skal få flere valgmuligheter, men heller at personalet tydeliggjør de valgmuligheter barna har i løpet av barnehagedagen. Det å medvirke betyr ikke å få alle sine valg og ønsker innfridd, men det er viktig at barnas ønsker og meninger blir møtt med en anerkjennende holdning fra de ansatte.
Som rollemodeller vil de ansatte kunne lære barna å vise en anerkjennende holdning seg i mellom. De ansatte i Piruetten Kanvas-barnehage skal støtte barna i å uttrykke egne behov, meninger og ønsker.

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» (Barnehageloven §3 – Barns rett til medvirkning).