piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage

Foreldresamarbeid i Piruetten Kanvas-barnehage

Familien og barnehagen har ulike funksjoner ovenfor barnet. Samarbeid mellom personalet og foreldre er derfor viktig for å fremme en gjensidig forståelse for barnets behov, og således legge til rette for et individuelt tilpasset tilbud. Piruettens har som mål for foreldresamarbeidet:

  • Gi foreldrene trygghet på at barnet har det trygt og godt i barnehagen.
  • Ha en god og åpen kommunikasjon med foreldrene i de daglige møter.
  • Sende ut planer og informasjonsskriv til foreldrene.
  • Gi foreldrene innflytelse på eget barns barnehagetid.
  • Gi foreldregruppen innflytelse på barnehagevirksomheten.
  • Ulike sammenkomster for å fremme tilhørighet og samarbeid.

«For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.» (Barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg).

Samarbeidsutvalget (SU) i Piruetten møtes jevnlig – normalt 2-3 møter pr. år. Saker meldes til SU-leder eller daglig leder. I Piruetten Kanvas-barnehage sitter det 2 representanter fra foreldrene (foreldrerådet), samt 2 representanter fra de ansatte. I møter fungerer daglig leder i barnehagen som eiers representant og referent/sekretær.