piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage

Lek og læring i Piruetten Kanvas-barnehage

Leken skal ha en fremtredene plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den har en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. I Piruetten barnehage etterstrever vi at aktiviteter og innhold skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet i Piruetten skal være tilgjengelig for barn ved å støtte, inspirere, oppmuntre og delta i barnas lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte, slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personalet.

Piruetten Kanvas-barnehage jobber med mål for læringsarbeidet i tråd med Kanvas` føringer. Som planleggingsverktøy i læringsarbeidet benytter vi oss av Kanvas didaktiske modell.

«Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.»
(Barnehagelover §2 – Barnehagens innhold)
«Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» (Barnehagelover §2 – Barnehagens innhold)