piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage
piruetten kanvas barnehage

Omsorg og danning

I den gjeldene formålsparagrafen i barnehageloven, er begrepet oppdragelse erstattet med danning, som er et videre begrep. Med danning menes det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon og som foregår hele livet. (Stortingsmelding nr. 41, kvalitet i barnehagen)

I Piruetten Kanvas-barnehage handler omsorg om relasjon mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre.
En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg er å ivareta barnas behov, vise at man bryr seg, ha forventninger og sette grenser. Gjennom god og trygg omsorg gir man barnet varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. Dette styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.

Danning er en prosess der voksne veileder neste generasjon. Gjennom samspill videreformidles verdier, normer, tanker, uttrykks- og handlingsmåter. Personalet skal veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav, og egen væremåte. I Piruetten skjer danning i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

(Barnehageloven §1– Barnehagens formål).