Piruetten Kanvas-barnehage

Piruetten Kanvas-barnehages barnesyn

Vårt barnesyn tar utgangspunkt i at barnet er kompetent allerede fra fødselen av.

Med dette mener vi at alle barn:

  • er unike og sosiale
  • er nysgjerrige og utforskende
  • er observerende og bruker alle sine sanser i lek og læring
  • lærer gjennom utforsking, herming og gjentakelse
  • har ulike behov, ønsker og meninger og kan uttrykke disse
  • føler og opplever omgivelsene på ulike måter
  • både trenger, og gir kjærlighet og omsorg
  • er i stand til å kommunisere, både med og uten ord

Med utgangspunkt i barnas iboende kompetanse er barnehagens rolle å legge til rette for og stimulere til god utvikling. Dette for at enkeltbarnet skal utvikle sin kompetanse og et positivt selvbilde, og tilegne seg gode sosiale ferdigheter.
Trygghet og nærhet er grunnleggende for en positiv læring, trivsel og utvikling.

«Å være kompetent vil si å inneha kompetanse. Kompetanse kommer av latin competentia, og refererer til «å kunne noe», «å være i stand til», men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger. I dagligspråket defineres kompetanse gjerne som evnen til å klare en oppgave eller beherske et yrke i møte med komplekse krav, situasjoner og utfordringer.» Definisjon hentet fra Wikipedia.